Aktuality

Seznam vložených aktualit

Informace k zápisu pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 vydalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápis proběhne bez přítomnosti Vašich dětí ve škole!
Zápis k povinné školní docházce bude v naší škole probíhat od 6. do 30. dubna 2020.
Přednostně budou přijaté dětí, které mají v obci trvalé bydliště. Další kritéria nejsou stanovena - škola disponuje dostatečnými místy.

VŠEOBECNÉ INFORMACE DLE PLATNÉ LEGISLATIVY
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku (do 31. 8. 2020), pokud mu není povolen odklad. Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato i před dovršením šestého roku za těchto podmínek:
 dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2020: zákonný zástupce doloží 1 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) + kopie rodného listu,
 dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2021: zákonný zástupce doloží 2 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte + kopie rodného listu

POTŘEBNÁ DOKUMENTACE
Vzhledem k tomu, že každý nedisponuje elektronickými cestami - datovou schránkou, nebo elektronickým podpisem - snažili jsme se o zjednodušenou formu

 obdržíte od nás poštou potřebnou dokumentaci /je ke stažení i na webových stránkách školy v sekci ÚŘEDNÍ DESKA/
 vyplněnou dokumentaci zalepte do obálky, na kterou poznamenejte - ZÁPIS
 Vhoďte do schránky u vstupních dveří školy – nejpozději do 30. 4. 2020.
Jedná se o tyto dokumenty /zbylé dokumenty jsou pro Vaši potřebu/
 1, Souhlas se zpracováním osobních údajů
 2, Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 3, Kopii rodného listu lze dodat i elektronickou poštou: zsvk@zsvk.cz
 4, Zápisní list žáka 1. ročníku

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Děti, které budou žádat v letošním roce odklad školní docházky pro školní rok 2020/2021, musí prostřednictvím Vás, zákonných zástupců, odevzdat vyplněnou žádost o odklad školní docházky. Žádost najdete na našich stránkách. Můžete si jí také vyzvednout po telefonické domluvě 724 292 232 přímo v ZŠ.
 Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 Žádost o odklad školní docházky je nutné dodat přímo ředitelce školy.
V případě žádosti o přijetí dítěte, které má odloženou školní docházku, ale zápis absolvovalo v loňském roce v jiné základní škole, je potřeba dodat i rozhodnutí dané školy o odkladu.

VYJÁDŘENÍ k podkladům zápisu
je možné 13. 5. 2020 mezi 9.00 - 12.00 hodin včetně nahlédnutí do spisu Vašeho dítěte.

ROZHODNUTÍ o přijetí
zveřejnění bude pod registračním číslem, které bylo Vašemu dítěti přiděleno. Nejpozději do 15. 5. 2020 na úřední desce školy (hlavní vchod) a na webových stránkách školy.

ROZHODNUTÍ
o příp. nepřijetí, odkladu školní docházky bude předáno v písemné podobě.
Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme motivační setkání se zapsanými dětmi včetně Vás, rodičů. Jistě si rádi prohlédnete prostory školy a budou Vás zajímat další informace - o stravování dětí, školní družině apod.
Do této doby přeji všem, i přes nepříznivou aktuální situaci, dny plné úsměvů, optimismu a zdraví!
V případě potřeby volejte na číslo: 724 292 232, případně komunikujte na adrese zsvk@zsvk.cz.

Mgr. Svatava Koňaříková, ředitelka školy
Ve Velkých Karlovicích 26. 3. 2020