Aktuality

Seznam vložených aktualit

Informace k zahájení přípravy na přijímací zkoušky žáků 9. tříd

Vážení rodiče,
od pondělí 11. května bude zahájeno vzdělávání 9. třídy na naší škole. Vzhledem k tomu, že docházka do školy je dobrovolná je potřeba vyjádřit zájem o docházku Vašeho dítěte do 7. května. Pokud Vaše dítě nenastoupí ke vzdělávání v pondělí 11. května, nebude už možno se do vzdělávací skupiny přihlásit!
První den ráno je potřeba odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění. Bez tohoto prohlášení se nemůže žák ve škole vzdělávat. Vstup do budovy školy mají pouze žáci, nikoliv rodiče či jiné osoby.
Vzdělávání bude probíhat od pondělí do čtvrtka ve škole. V pátek upevňování, procvičování v dálkovém vzdělávání.
Rozvrh hodin 11. – 14. května:
8:00 – 8:40 matematika
8:40 – 8:50 přestávka
8:50 – 9:30 matematika
9:30 – 9:50 přestávka
9:50 – 10:30 český jazyk
10:30 – 10:40 přestávka
10:40 – 11:20 český jazyk
11:20 - oběd

Žáky bude u vstupu do školy koordinovat zaměstnanec školy tak, aby vstupovali jednotlivě, nikoli po skupinách. Po přezutí se žáci odeberou do připravené třídy (stávající 6. třída), kde si očistí ruce desinfekcí a vyčkají příchodu vyučujícího. Po skončení vyučování odchází žáci koordinovaně na oběd nebo přímo domů. Neustále musí dodržovat stanovená hygienická opatření.

- Žáci by měli neustále dodržovat rozestupy 2 metry od sebe.
- Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.
- Každý žák bude mít sebou na den alespoň dvě roušky a sáček na uložení roušky.
- Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
- Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
- Při přesunech po škole je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
- V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci) musí se nosit roušky i ve třídě.
- Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydesinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

Osoby s rizikovými faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny:

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

- písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
- písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

O této povinnosti by měli být zákonní zástupci ředitelem školy předem informováni (v rámci sdělení informace o obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejích podmínkách). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

V případě nejasností se obraťte na zástupce ředitelky školy Petra Koňaříka, petr.konarik@zsvk.cz nebo 602 683 004.