Aktuality

Seznam vložených aktualit

Informace k obnovení výuky žáků 1. stupně

Vážení rodiče,

od pondělí 25. května 2020 bude zahájena výuka žáků 1. stupně na naší škole. Jsou vytvořeny tyto skupiny:

1. třída, paní učitelka Boháčová, odpoledne družina
2. třída, paní učitelka Tomková, odpoledne družina
3. třída, pan učitel Pospíšil, odpoledne družina
4.A třída, paní učitelka Gavlíková, družina NENÍ
4.B třída, paní učitelka Prejzková, družina NENÍ
5. třída, paní učitelka Kovaříková, družina NENÍ.

Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

Začátek výuky je plánován na 8:00. Do školy choďte průběžně, bude přístupná od 7:15. Žáci nebudou využívat šatních skříněk, ale budou se přezouvat až před třídou. Svrchní oděv si odloží ve třídě, vedle svého místa. Vyučování bude probíhat 4 hodiny. Ve 3. – 5. třídě bude jeden den v týdnu věnován výuce anglického jazyka. Na konci vyučování odvedou pedagogičtí pracovníci žáky na oběd. Poté se děti odeberou domů nebo si je převezme vychovatelka a půjdou do družiny. Výuka bude končit tak, aby žáci stihli autobus, který jede v 11:50. Družiny jsou plánované do 15:00. Vstup do školy je možný pouze žákům, nikoliv zákonným zástupcům. Škola zabezpečuje a dodržuje veškeré hygienické předpisy, které s tímto stavem souvisí.

Všechny osoby ve škole musí neustále dodržovat stanovená hygienická opatření:

• Žáci by měli neustále dodržovat rozestupy 2 metry (min. 1,5 m) metry od sebe.
• Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.
• Každý žák bude mít sebou na den alespoň dvě roušky a sáček na uložení roušky.
• Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
• Při přesunech po škole je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
• V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci) musí se nosit roušky i ve třídě.
• Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydesinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
• Každý žák (zákonný zástupce) před vstupem do školy odevzdá podepsané čestné prohlášení (viz pasáž na konci textu).

Osoby s rizikovými faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny:

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:
Zákonný zástupce podepíše čestné prohlášení, jehož součástí je písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Čestné prohlášení je dostupné ke stažení na našich stránkách v sekci Úřední deska, odkaz Dokumenty ke stažení.

V případě nejasností či jakýchkoliv dotazů se obraťte telefonicky nebo e-mailem na vedení školy.