Děti, písničky a tance neznají hranice

Operační program přeshraniční spolupráce slovenská republika - česká republika


Základní škola ve Velkých Karlovicích ve spolupráci se Základní školou v Makově za podpory Obecního úřadu ve Velkých Karlovicích a Obecního úřadu v Makově začaly v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika realizovat projekt s názvem Děti, písničky a tance neznají hranice.


ZŠ Velké karlovice

Několik slov o projektu


Velké Karlovice a slovenský Makov jsou sousední typicky horské obce umístěné po obou stranách hřebene Javorníků. Obě nesou společné znaky pastevecké kolonizace, při níž bylo hlavním zdrojem obživy pastevectví, horské zemědělství a zpracování dřeva. Vzhledem k oddělení obcí horským hřebenem se v obou oblastech poměrně samostatně vyvíjela svérázná kultura a folklor. Přesto docházelo k prolínání a vzájemnému ovlivňování způsobu života, architektury, některých tradičních lidových zvyků, ale i jazyka, což je patrno v nářečí a pomístních názvech.

Při realizaci projektu Děti, písničky a tance neznají hranice, který byl spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce, jsme vycházeli nejen z geografického umístění, ale i ze současného velmi přátelského vztahu obou obcí a jejich základních škol. Jeho smysluplnost spočívá v posílení a podpoře vzájemné spolupráce mezi základními školami z Makova a Velkých Karlovic a v odstranění dopadů vzniklých vytvořením národních hranic.

Na uskutečnění projektu se podílely dva spolupracující realizační týmy z partnerských škol podporované obecními úřady obou obcí. Jako svůj společný cíl jsme si vytyčili obnovu a zachování kulturních tradic a zvyků především v oblasti lidových tanců, písní a krojů, vytvoření podmínek pro rozvoj činností podporujících aktivní zapojení a výchovu dětí ke kulturnímu povědomí a sounáležitosti v regionálních podmínkách česko-slovenského pohraničí.

Zapojili jsme se do sběru a zpracovávání regionálních písní, tanců, zvyků a krojů, které jsme vydali ve dvou sbornících které nesly název projektu Děti, písničky a tance neznají hranice a jejich součástí byly i  DVD nosiče. V Makově vznikla publikace, která byla zaměřená na zvyky a písně doprovázející lidský život od narození až po úmrtí. Ve Velkých Karlovicích to byl sborník, který se zaměřil na dokumentaci karlovského kroje, písní, a tanců.

Produktem naší snahy byla pravidelná a systematická práce s dětmi ve folklorních souborech Valášek a Makovníček a zajištění co nejlepších materiálních a metodických podmínek pro jejich činnost nejen v současnosti, ale i v letech budoucích. Oba soubory byly vybaveny krásnými novými kroji a hudebními nástroji.

Výsledným průnikem naší práce byla prezentace dosažených výsledků formou vystoupení. Společně se oba soubory představily veřejnosti v Makově a zároveň i ve Velkých Karlovicích čtyřmi tematicky zaměřenými programy s názvy Pásli ovce Valaši, Na pasínku, U muziky a Dožatá
Příprava a organizace společných vystoupení pro děti i širokou veřejnost významně podpořila spolupráci a vzájemně pozitivní vztah obou škol.

Realizace projektu v naší škole


Autorkou projektu a vůdčí osobností realizačního týmu z Velkých Karlovic byla učitelka hudební výchovy na zdejší škole Jitka Koňaříková. Řídila a organizovala práci tří oddělení dětského valašského souboru a zároveň zajišťovala hudební doprovod. Svým nadšením a entuziasmem dokázala pro práci s dětmi získat i další spolupracovnice, Jitku Ryplovou, Libuši Sklenářovou, Ditu Drozdovou a Ludmilu Martinákovou.
Spolu s nimi připravovala scénáře společných vystoupení a především shromažďovala karlovské písničky i tance, vybírala ty, které byly vhodné pro dětský soubor. V muzeích, archivech, odborné literatuře, ale i mezi folkloristy a pamětníky zjišťovala, při jakých příležitostech se tyto písničky zpívaly a jak se jednotlivé tance původně tančily. Zároveň se snažila o vyhledání co nejpřesnější podoby karlovského kroje z druhé poloviny 19. století, neboť i ten prodělával v průběhu staletí určitou vývojovou cestu.

Významným přínosem pro činnost souborů byly informace o podobě tanců a rady paní Žofie Křenkové. Řadu materiálů o písních, tancích, stavbě pásem, o krojích a výrobcích krojových součástí, o historii Karlovic a také metodické rady pro nácvik poskytla paní učitelka Helena Mičkalová, která léta vedla dětský valašský soubor a jako kronikářka obce se dlouhodobě zabývá její historií, tradicemi a folklorem. Při sběru údajů o podobě karlovského kroje z druhé poloviny 19. století, při srovnávání s depozitními vzorky v muzeu ve Vsetíně a Valašském Meziříčí i při rekonstrukci podoby některých tanců jsme spolupracovali také s  Miladou Fohlerovou, etnografkou Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně, která nám přispěla rovněž radami při materiálové specifikaci a barevných variantách jednotlivých součástí kroje. S co nejvěrohodnější podobou kroje nám pomohla i Marie Brandstettrová.

Jiří Martínek nám ze svého archivu zapůjčil starší nahrávky některých karlovských tanců z padesátých let minulého století, jejichž podobu zachytil Zdeněk Kašpar, a také doplňující záznamy pořízené v 90. letech 20. století.

Výsledkem dvouleté práce v rámci projektu Děti, písničky a tance neznají hranice se stala také publikace s totožným názvem, jejíž autory jsou Jitka Koňaříková a Karel Vašut. Obsahuje karlovské písničky, tance, koledy a základní informace o kroji. Je doplněna DVD s ukázkami tanců v podání členů dětského souboru Valášek (v současné době nese název Karlovjánek), které natočil Jiří Martínek. Písničky k tancům upravil a nahrál Jiří Nechanický se svou cimbálovou muzikou.
Ve spolupráci s Jiřím Tkadlecem byla na webových stránkách naší školy www.zsvk.cz umístěna interaktivní ukázka karlovského kroje a audio archiv některých karlovských písniček.

Všechny materiály byly na základě získaných poznatků a zkušeností zpracovány tak, aby sloužily jako pomůcka a zdroj inspirace především pro  práci s dětmi ve folklorních souborech i při výuce ve školách.
Věříme, že potěší a zahřejí u srdce nejen všechny milovníky rázovitého karlovského regionu, ale také významně přispějí k zachování lidových tradic, písniček a tanců Velkých Karlovic pro budoucí generace.