Úřední deska

Texty

Školní řád Základní školy Velké Karloviceje zpracován na základě § 30 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn.

1. Školní řád Základní školy Velké Karlovice upravuje:
- podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole zejména v oblastech chování, docházky, zacházení s majetkem školy, ochrany zdraví a plnění pravidel vnitřního režimu školy, vzájemné vztahy s pedagogickými pracovníky a některé úkoly zaměstnanců;
- podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí;
- podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků;
- provoz a vnitřní režim školy;
- pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.

2. Při stanovení práv a povinností žáka se vychází zejména z úmluvy o právech dítěte. V úmluvě je zakotveno postavení a ochrana dětí, zejména práva na:
- život, zachování života a rozvoj dítěte
- svobodu projevu, která zahrnuje svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace, myšlenky všeho druhu bez ohledu na hranice ať ústně, písemně nebo tiskem
- svobodu myšlení, svědomí a náboženství
- svobodu sdružování a svobodu pokojného shromažďování
- bezplatné a povinné vzdělávání s cílem uskutečňování tohoto práva na základě rovných možností.
úmluva zavazuje respektovat a zabezpečit práva bez jakékoli diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického smýšlení, národnostního, etnického nebo sociálního původu, majetku, tělesné nebo duševní nezpůsobilosti, rodu a jiného postavení dítěte nebo jeho rodičů nebo zákonných zástupců.

3. Školní řád zabezpečuje realizaci především:
- zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon);
- vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky;
- vyhlášky č.16/2005 Sb., o organizaci školního roku;
- vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.
Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit:
a) napomenutí třídního učitele
b) důtku třídního učitele
c) důtku ředitele školy
d) sníženou známku z chování
Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.

Školní řád je vnitřní směrnicí školy.

Připojené dokumenty ke stažení

  • skolni-rad-2010-priloha-1-pravidla-pro-hodnoceni-zaku.pdf
  • PDF
  • Stáhnout
  • skolni-rad-2010-u-17-10-14-1-9-2015.pdf
  • PDF
  • Stáhnout